Δεν πληρώνουμε εφορίες, ΔΕΗ και τράπεζες

Τη συνέντευξη πήρε ο Σπύρος Αντωνίου | 17.03.2013

Συνέντευξη του «Rp» με τη Μαρία Μπικάκη, μέλος της «Ανοικτής Πρωτοβουλίας Βύρωνα ενάντια στα χαράτσια» που συμμετέχει στο συντονισμό «Δεν Χρωστάμε Δεν Πουλάμε Δεν Πληρώνουμε».

Κυ­βέρ­νη­ση και τρόι­κα θα δια­τη­ρή­σουν το χα­ρά­τσι της ΔΕΗ και το 2013, παρά τις προ­ε­κλο­γι­κές δια­βε­βαιώ­σεις του Σα­μα­ρά για κα­τάρ­γη­σή του και αντι­κα­τά­στα­ση με τον ενιαίο φόρο ακι­νή­των. Τι θα ση­μά­νει αυτό για τα λαϊκά στρώ­μα­τα, που ήδη πλήτ­το­νται άγρια από την ανερ­γία και τη φτώ­χεια;

Ση­μαί­νει με­γα­λύ­τε­ρη αφαί­μα­ξη και θα οδη­γή­σει πε­ρισ­σό­τε­ρους σε φτώ­χεια και εξα­θλί­ω­ση. Για όσους άνερ­γους και άπο­ρους υπήρ­χε του­λά­χι­στον ένα κε­ρα­μί­δι πάνω από το κε­φά­λι τους, θέ­λουν και αυτό να τους λεί­ψει. Κυ­βέρ­νη­ση και τρόι­κα είναι αδί­στα­κτοι: βά­ζουν δυ­σβά­στα­χτους φό­ρους ακόμα και στη φτω­χι­κή κα­τοι­κία και απει­λούν με κα­τα­σχέ­σεις όσους χρω­στούν κάτω από 3.000 ευρώ στην εφο­ρία. Πα­ράλ­λη­λα, μόνο η πρώτη, από τις 3 αυ­ξή­σεις του 2013 στα τι­μο­λό­για της ΔΕΗ, αύ­ξη­σε την τιμή της κι­λο­βα­τώ­ρας για τις χα­μη­λές κα­τα­να­λώ­σεις κατά 40%. Στο­χεύ­ουν να αρ­πά­ξουν τα σπί­τια μέσω των κα­τα­σχέ­σε­ων για χρέη σε εφο­ρία και τρά­πε­ζες, ώστε να απο­κτή­σουν νέο τομέα κερ­δο­φο­ρί­ας οι εται­ρεί­ες που στή­νουν τα με­γά­λα οι­κο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα.

Πέρα από το χα­ρά­τσι της ΔΕΗ, μια σειρά από ει­σπρα­κτι­κά μέτρα εντεί­νουν τη φο­ρο­λη­στεία του λαού. Ρα­βα­σά­κια της εφο­ρί­ας κα­τα­φθά­νουν συ­νε­χώς στα νοι­κο­κυ­ριά και μι­κρο-οφει­λέ­τες, όπως είπες, απει­λού­νται ακόμη και με κα­τα­σχέ­σεις των πε­νι­χρών ει­σο­δη­μά­των τους. Γιατί επι­μέ­νουν να ανα­ζη­τούν «έσοδα» από μια εξα­θλιω­μέ­νη κοι­νω­νία;

Προ­σπα­θούν να συ­γκε­ντρώ­σουν χρή­μα­τα από τα λαϊκά στρώ­μα­τα και για να τα με­τα­φέ­ρουν, στο όνομα της εξυ­πη­ρέ­τη­σης του δη­μό­σιου χρέ­ους, στις τρά­πε­ζες και στους το­κο­γλύ­φους δα­νει­στές και για να συ­νε­χί­σουν να ισχυ­ρο­ποιούν τη θέση τους οι κε­φα­λαιο­κρά­τες. Νο­μο­θε­τούν νέες φο­ρο­α­παλ­λα­γές για τους πλού­σιους και μά­λι­στα ο Σα­μα­ράς δή­λω­σε στην Κο­μι­σιόν στις 12/3 ότι σκο­πεύ­ει να πάει το φόρο για τις επι­χει­ρή­σεις στο 15%. Πρό­κει­ται για μια τα­ξι­κή πο­λι­τι­κή που εξυ­πη­ρε­τεί το κε­φά­λαιο, ντό­πιο και ξένο και εφαρ­μό­ζε­ται από την τρι­κομ­μα­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση. Η Ε.Ε., το Δ.Ν.Τ., η Ε.Κ.Τ. επι­τάσ­σουν πα­ντού την ίδια πο­λι­τι­κή.  Η δίψα τους είναι ακό­ρε­στη, θέ­λουν να επι­βάλ­λουν τον τρόμο και την πα­ρά­λυ­ση στο λαό, αλλά την ίδια ώρα σκά­βουν το λάκκο τους.

Απέ­να­ντι στα απα­νω­τά χα­ρά­τσια του κρά­τους, τα τε­λευ­ταία χρό­νια υπάρ­χει μια αξιο­ση­μεί­ω­τη δράση των κι­νη­μά­των «Δεν Πλη­ρώ­νω». Εκα­το­ντά­δες επι­τρο­πές, συ­νε­λεύ­σεις και συλ­λο­γι­κό­τη­τες σε όλη τη χώρα, ορ­γα­νώ­νουν την αντί­στα­ση σε αυτή τη λε­η­λα­σία και συ­μπα­ρα­στέ­κο­νται σε όσους δεν μπο­ρούν ή δεν θέ­λουν να πλη­ρώ­σουν. Ως ενερ­γό μέλος της επι­τρο­πής «Δεν Χρω­στά­με-Δεν που­λά­με-Δεν πλη­ρώ­νου­με», σε ποιο ση­μείο βρί­σκε­ται ο συ­ντο­νι­σμός όλων αυτών των επι­τρο­πών, τι δρά­σεις γί­νο­νται και σε τι στο­χεύ­ουν;

Έχουν γίνει πολλά το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, αλλά όχι όσα είναι ανά­γκη να γί­νουν για να μπο­ρέ­σου­με να ανα­τρέ­ψου­με αυτή την πο­λι­τι­κή και όσους την υπο­στη­ρί­ζουν. Εδώ και ένα πε­ρί­που χρόνο έχει ωρι­μά­σει ένα συ­ντο­νι­σμός συλ­λο­γι­κο­τή­των 25 γει­το­νιών της Ατ­τι­κής,  που έχουν δια­φο­ρε­τι­κές μορ­φές και τα­χύ­τη­τες, αλλά ξε­δι­πλώ­νουν κοι­νές δρά­σεις με θέ­μα­τα αιχ­μής τη φο­ρο­λη­στεία και τις αυ­ξή­σεις της ΔΕΗ. Με συ­γκε­ντρώ­σεις στις εφο­ρί­ες, στη ΔΕΗ, στο Υπουρ­γείο Οι­κο­νο­μι­κών, κοι­νές μέρες δρά­σεις και πο­ρεί­ες στο κέ­ντρο της Αθή­νας. Στις γει­το­νιές προ­σπα­θού­με να ενη­με­ρώ­σου­με και να κι­νη­το­ποι­ή­σου­με τον κόσμο, να ξε­πε­ρά­σει το φόβο και να με­τα­τρέ­ψει την αδυ­να­μία πλη­ρω­μής σε συλ­λο­γι­κή, κι­νη­μα­τι­κή, ορ­γα­νω­μέ­νη ανυ­πα­κοή. Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες συλ­λο­γι­κό­τη­τες συ­νε­δριά­ζουν τα­κτι­κά και ανοι­κτά και προ­σπα­θούν να συμ­βάλ­λουν όχι μόνο στην επού­λω­ση των συ­νε­πειών, συν­δέ­ο­ντας πχ το κομ­μέ­νο ρεύμα και στη­ρί­ζο­ντας τους κα­τοί­κους, αλλά και ξε­δι­πλώ­νο­ντας μα­χη­τι­κές δρά­σεις για την ανα­τρο­πή της κα­τά­στα­σης.

Έχετε πάρει μια πρω­το­βου­λία για την ανα­κή­ρυ­ξη του Απρί­λη 2013 σε μήνα Λαϊ­κής Στά­σης Πλη­ρω­μών. Θέ­λεις να μας πεις τι ση­μαί­νει αυτό και τι σχε­διά­ζε­τε;

Θέ­λου­με ο Απρί­λης να ανα­κη­ρυ­χτεί από όσο το δυ­να­τόν πε­ρισ­σό­τε­ρες συλ­λο­γι­κό­τη­τες ως μήνας Λαϊ­κής Στά­σης Πλη­ρω­μών απέ­να­ντι σε εφο­ρία, τρά­πε­ζες, ΔΕΚΟ. Να εκ­φρα­στεί η αντί­θε­ση του λαού στα αντι­λαϊ­κά μέτρα και στη φο­ρο­λη­στεία. Να γίνει μορφή δια­μαρ­τυ­ρί­ας και αντί­δρα­σης και όσων έχουν αδυ­να­μία πλη­ρω­μής και όσων δια­φω­νούν με αυτή την πο­λι­τι­κή. Δεν εί­μα­στε τζα­μπα­τζή­δες, ούτε τυ­χο­διώ­κτες και και­ρο­σκό­ποι. Με τις λαϊ­κές αντι­δρά­σεις ξέ­ρου­με ότι και στην Αγ­γλία και στην Ιρ­λαν­δία πέ­τυ­χαν να ακυ­ρώ­σουν πα­ρό­μοιους φό­ρους, ενώ στη Βουλ­γα­ρία με τις δια­δη­λώ­σεις ενά­ντια στις αυ­ξή­σεις στο ρεύμα, που ξε­χεί­λι­σαν το πο­τή­ρι, έρι­ξαν την κυ­βέρ­νη­ση.  Για να προ­χω­ρή­σει αυτό σχε­διά­ζου­με τη διά­δο­ση της προ­κή­ρυ­ξης και της αφί­σας μας, να φτά­σει σε όλους τους φο­ρείς και τα σω­μα­τεία το κά­λε­σμα μας, ώστε να συμ­με­τέ­χουν στην πρω­το­βου­λία. Να έχου­με πα­ρου­σία στις πα­ρε­λά­σεις της 25ης Μάρτη, κοινή μέρα δρά­σης στις εφο­ρί­ες την Πέμ­πτη 28/3, κοινή συ­νά­ντη­ση όλων των φο­ρέ­ων την Κυ­ρια­κή 31/3 το από­γευ­μα στο αμ­φι­θέ­α­τρο της ΓΕ­ΝΟΠ-ΔΕΗ για την ανα­κή­ρυ­ξη του Απρί­λη σε μήνα Λαϊ­κής Στά­σης Πλη­ρω­μών και μια κοινή δια­δή­λω­ση τον ερ­χό­με­νο μήνα. Απευ­θύ­νου­με την πρω­το­βου­λία μας σε όλους τους φο­ρείς και τους συ­ντο­νι­σμούς πα­νελ­λα­δι­κά.

Σε όλο και πιο με­γά­λο κομ­μά­τι του κό­σμου γί­νε­ται κα­τα­νοη­τό ότι η από­κρου­ση της φο­ρο­μπη­χτι­κής πο­λι­τι­κής και η γε­νι­κό­τε­ρη επι­βί­ω­σή του, προ­ϋ­πο­θέ­τει την ανα­τρο­πή των αντερ­γα­τι­κών μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών και της συ­γκυ­βέρ­νη­σης που τις εφαρ­μό­ζει. Πώς μπο­ρεί να συμ­βά­λει το κί­νη­μα ενά­ντια στα άδικα χα­ρά­τσια και τους φό­ρους, σε αυτή την προ­σπά­θεια;

Η μα­ζι­κή, συλ­λο­γι­κή, ορ­γα­νω­μέ­νη ανυ­πα­κοή τον Απρί­λη με τη Λαϊκή Στάση Πλη­ρω­μών σε συν­δυα­σμό με τους ερ­γα­τι­κούς και νε­ο­λαι­ί­στι­κους αγώ­νες και τα το­πι­κά κι­νή­μα­τα αντί­στα­σης μπο­ρούν να κά­νουν το φόβο να αλ­λά­ξει στρα­τό­πε­δο. Μπο­ρούν να ανοί­ξουν το δρόμο για να ανα­τρέ­ψου­με κυ­βερ­νή­σεις, τρόι­κα και όλους όσους μας εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νται.

πηγη : http://rproject.gr/article/den-plironoyme-efories-dei-kai-trapezes

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s